Ochrana soukromí

(dále jen "Zásady")

Správce údajů, Stanislav Drako, IČ: 03132527, (dále také jako „Já“ nebo „správce údajů“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecným nařízením o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), jakož i v souladu s prováděcími předpisy k nařízení a související legislativou.

Tyto Zásady upravují pravidla zpracování osobních údajů osob, které se správcem údajů uzavřou smlouvu v souvislosti s předmětem činnosti správce údajů osob, které vyplní své osobní údaje do formuláře dostupného na webových stránkách správce údajů za účelem zasílání obchodních sdělení nebo vznesení dotazu či poptávky související s předmětem podnikání, uživatelů webových stránek správce údajů (všichni společně dále také jako „subjekt údajů“).

Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Ke spokojenosti Vás, zákazníků, s mými službami ukládám a v nezbytném rozsahu zpracovávám Vaše osobní údaje, a to zejména osobní údaje, které mi poskytujete za účelem uzavření smlouvy (dále jen „smlouva“).

Se svými dotazy a připomínkami mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese či telefonicky. Aktuální kontaktní údaje na správce údajů jsou dostupné na webové stránce správce údajů.

Jelikož nezpracovávám zvláštní kategorií Vašich osobních údajů (tzv. citlivé údaje) ani neprovádím Vaše rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování, nemám povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké vaše osobní údaje zpracovávám?

Zpracovávám:

 • Osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy. Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete v rámci předsmluvních jednání a při uzavření smlouvy písemně či telefonicky. Nezpracováváme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivé osobní údaje). Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, resp. sídla podnikání (doručovací adresu), e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 • Osobní údaje, které vyplníte do formulářů dostupných na webových stránkách správce údajů, a to za účelem zasílání obchodních sdělení (jméno, příjmení, e-mailovou adresu) nebo vznesení dotazu či poptávky související s činností společnosti (jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo)
 • Údaje získané prostřednictvím cookies. Pokud jste v rámci nastavení cookies na webových stránkách nebo ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává správce údaj o Vaší návštěvě, Vašich preferencích a další aktivitě na internetových stránkách, a to za účelem vylepšování nabídky služeb. Tímto údajem je zejména IP adresa návštěvníka webové stránky.

Jakým způsobem vaše osobní údaje zpracovávám?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Proč vaše osobní údaje zpracovávám?

Vaše osobní údaje zpracovávám především za účelem:

 1. Řádného poskytnutí služeb dle uzavřené smlouvy;
 2. A dále na základě Vašeho souhlasu za účelem:
 3. Zasílání obchodních sdělení včetně nabídky služeb, obsahových newsletterů a při komunikaci se zákazníky (odhlásit se z přijímání obchodních sdělení je možné zakliknutím tlačítka „odhlásit“, které je k nalezení v závěru každého zaslaného e-mailového sdělení, nebo emailem zaslaným na adresu uvedenou na webových stránkách správce údajů);
 4. Personalizace a zlepšení kvality a obsahu webových stránek, interních analýz zákaznické poptávky a cílení reklamy zpracovává správce údajů při využití cookies údaje o Vaší návštěvě webových stránek, o prohlížených produktech a další aktivitě. Zpracování je možné pouze po udělení Vašeho souhlasu dostupného na liště cookies. Na základě sesbíraných dat získává správce údajů analýzy a statistiky o Vašem chování v rámci webových stránek.
 5. Plnění právních povinností stanovených právními předpisy České republiky a Evropské Unie nebo
 6. Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely mých oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů jiných osob; oprávněnými zájmy lze rozumět například případy ochrany mých práv a právních nároků (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing, aj.).

Kdy můžu vaše osobní údaje zpracovávat i bez vašeho souhlasu?

Bez Vašeho výslovného souhlasu či v případě jeho odvolání můžu dále zpracovávat osobní údaje pouze za účelem:

 • Poskytnutí Vámi objednané služby. Vezměte na vědomí, že potvrzením objednávky dochází k uzavření smlouvy. Zpracovat osobní údaje za účelem splnění uzavřené smlouvy můžu i bez Vašeho výslovného souhlasu;
 • Splnění právních povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
 • Pokud je to nezbytné pro účely oprávněných zájmů (vymáhání dlužného plnění, ochrana práv a právních nároků správce, přímý marketing).

Doba uchovávání údajů

Správce údajů uchovává osobní údaje :

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem údajů a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce údajů osobní údaje vymaže.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytnu použe osobám oprávněným podle jiných právních předpisů (zejména orgány činné v trestním řízení, aj.)

Správce údajů nepředává osobní údaje třetí straně.

Správce údajů nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU), nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

Jaké máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR.
 • Právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • Právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce údajů uvedeném na webových stránkách správce údajů.
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Jste povinni poskytnou mi své osobní údaje?

Ne. Nemáte povinnost poskytnout mi své osobní údaje. Poskytování osobních údajů je z Vaší strany dobrovolné. Vezměte však na vědomí, že v případě neposkytnutí Vašich osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce údajů prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce údajů přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
 • Správce údajů prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce údajů je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2023.

aplikace
«